Vlasnička struktura Varteksa d.d. Varaždin na dan 31.07.2014. godine

 

Vlasnik
udio u temeljnom kapitalu (u %)
Domaća fizička osoba
40,93
Financijska institucija
29,64
Izdavatelj - trezorski račun
8,27
Javni sektor - AUDIO
13,65
Strana osoba
0,07
Trgovačko društvo
7,44
   
Ukupno:
100,00

 

Scroll up
Scroll down
_kontakt