Dionica

Zadnja cijena 8,80kn na datum 22.01.2021.

Vlasnička struktura

Na internetskim stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dostupni su podaci od 10 najvećih dioničara.